L-V: 8h - 19 h Sab: 9h - 13h
937 273 907
658 962 613
Català Castellano

Termes i Condicions Generals.

LLOGUER AINA CAR, SL, d'ara endavant el "ARRENDADOR", MANIFESTA:

Que els vehicles objecte de lloguer són propietat del titular del permís de circulació que preceptivament acompanya a aquest, al qual LLOGUER AINA CAR, SL ho té arrendat o és al propietari.

L'ARRENDADOR està facultat expressament pel Propietari per al lloguer dels seus vehicles a tercers, així com per reclamar totes les incidències, danys i perjudicis siguin ocasionats al vehicle.

Els TERMES i CONDICIONS GENERALS DE LLOGUER li seran aplicables a la persona que subscrigui el Contracte de Lloguer, d'ara en endavant definit com "Vostè" o el "ARRENDATARI" i que preste com a garantia del Vehicle la corresponent targeta de crèdit de la qual és titular. Assumirà tots els costos associats al Contracte de Lloguer la persona que subscrigui el mateix (amb independència que figuri com a conductor del Vehicle llogat) així com qualsevol (altre) conductor expressament indicat en el Contracte de Lloguer, i per tant autoritzat a conduir el vehicle .

Totes les persones identificades en el contracte de lloguer respondran solidàriament del pagament de qualsevol quantitat deguda derivada del contracte.

En el cas que la reserva hagués estat realitzada i prepagada per un tercer, diferent de l'arrendatari (entenent com a tal la persona que subscriu el Contracte de Lloguer i és titular de la targeta de crèdit prestada com a garantia), i aquest tercer rebutgés posteriorment el càrrec realitzat per Aina Car com prepagament del lloguer, Aina Car pot exigir directament a l'ARRENDATARI (i solidàriament als conductors autoritzats que figuren en el Contracte de Lloguer), el pagament d'aquesta quantitat.

 1. Lloguer.

Per poder llogar un vehicle amb Aina Car, l'ARRENDATARI ha de ser una persona física que sigui legalment capaç de subscriure un contracte amb Aina Car i que estigui preparat per acceptar la responsabilitat del Vehicle durant el Període de Lloguer. Alhora ha de tenir els mitjans de pagament acceptats per pagar el lloguer del Vehicle i els costos associats així com els documents d'identificació vàlids i vigents acceptats per Aina Car (vegeu l'apartat Informació general Sobre el Lloguer)

Conductor autoritzat serà qualsevol persona física que s'esmenti expressament i identifiqui plenament en el Contracte de Lloguer (també pot ser el Arrendatari), que posseeixi un document d'identificació vàlid (Document d'Identitat o Passaport) i un permís de conducció vàlid amb una antiguitat mínima de 2 anys i sigui major de 21 o 25 anys en funció de la categoria del Vehicle.

Conductor No autoritzat a conduir el Vehicle són aquelles persones que no estiguin expressament esmentades / identificades en el Contracte de Lloguer així com aquelles persones que no proporcionin documents d'identificació vàlids i acceptats per Aina Car.

Si vostè permet que una persona no autoritzada condueixi el Vehicle, això es considerarà un incompliment dels TERMES i CONDICIONS GENERALS DE LLOGUER i Vostè serà responsable de les conseqüències que puguin derivar-se d'aquest fet, incloent-hi la possibilitat de respondre davant Aina Car pels danys causats per Vostè i / o per aquesta persona no autoritzada. En aquestes circumstàncies, és possible que ni Vostè ni el conductor no autoritzat estiguin coberts per productes de protecció o d'assegurances oferts a través d'Aina Car.

En aquest cas, el conductor no autoritzat no estarà cobert per cap assegurança o productes de protecció oferts per Aina Car a excepció de l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil de l'Automòbil que serà aplicable en tot cas.

Aquelles empreses arrendatàries que no comuniquin el nom del conductor del vehicle, accepten expressament la responsabilitat de totes les incidències, danys i perjudicis s'ocasionin al vehicle durant la vigència d'aquest Contracte de Lloguer.

 

El ARRENCATARIO i / o CONDUCTOR, les circumstàncies personals figuren en el Contracte de Lloguer, i aquest accepta i rep el vehicle i accessoris assenyalats en el mateix.

 

La durada del lloguer és la pactada en les condicions particulars del contracte de lloguer. La data de sortida i la data prevista de devolució són d'obligat compliment per a ambdues parts. En cas que l'arrendatari, per pròpia decisió, comenci amb retard o finalitzi anticipadament el lloguer, no tindrà dret a cap reemborsament.

 

En recollir el Vehicle d'Aina Car li demanarem que signi, entre altres, una secció del Contracte de Lloguer (Formulari de revisió del vehicle) que descriurà l'estat del Vehicle en aquest moment concret. Vostè reconeix que rep el VEHICLE en perfecte estat de marxa. Els cinc pneumàtics estan en bon estat i compta amb tots els accessoris de sèrie i els obligatoris per a la seva circulació i complint amb el Codi de Circulació.

 

En cas de deteriorament per la pèrdua, sostracció o mal ús d'accessoris, eines, pneumàtics de recanvi, bateria, ... i en especial dels pneumàtics, Vostè es compromet a substituir-lo immediatament al seu càrrec per un pneumàtic d'idèntiques característiques i estat d'ús. Els desperfectes ocasionats en llantes, tapaboques de roda i interiors del vehicle seran a càrrec de l'arrendatari. El comptaquilòmetres no es podrà manipular. Si no funcionar per avaria o manipulació, s'ha d'informar immediatament per a la seva reparació. En cas contrari el ARRENDADOR queda autoritzat a facturar a Vostè a raó de 1.000 quilòmetres per dia de lloguer segons el preu reflectit en la guia de tarifes i suplements.

 

En el cas que detectés algun dany o desperfecte visible en el Vehicle, que no estigués descrit en el Contracte de Lloguer, s'ha d'assegurar que s'afegeixin aquests danys o desperfectes i que Vostè i l'agent designat per Aina Car signin aquesta modificació del contracte abans de retirar el vehicle de l'oficina d'Aina Car. Si no demaneu aquesta modificació en els termes indicats, Aina Car estarà legitimada per assumir que ha acceptat el Vehicle en l'estat descrit en el contracte de Lloguer, ja cobrar tots aquells danys detectats en el Vehicle, per vostè i per l'agent designat per Aina Car, en el moment de la seva devolució.

 

 1. Pròrroga Del Contracte De Lloguer.

En el cas que l'ARRENDATARI i / o CONDUCTOR decideixin prorrogar el Contracte de lloguer, han de seguir els passos següents:

 • Trucar al número de telèfon de l'oficina de lloguer que trobarà imprès en el seu contracte de lloguer.
 • Dirigir-se a una oficina d'Aina car.
 • Dur a terme una comprovació del Vehicle juntament amb un agent designat per Aina car.
 • Pagar el lloguer i els càrrecs addicionals
 • Signar un nou Contracte de Lloguer o un annex al contracte inicial.

En cas que no sigui procedent en els termes indicats i no retorni el vehicle en la data i hora acordada, serà aplicable el que disposa la secció "Devolució del vehicle". Un cop arribada la data prevista de la devolució, es considera el contracte caducat, amb les responsabilitats que són inherents. En cap cas es podrà utilitzar la fiança per a la prolongació del Lloguer.

 1. Devolució Del Vehicle.
 2. a) Devolució del Vehicle durant les hores d'obertura de l'oficina d'Aina Car

El ARRENDATARI ha de tornar el Vehicle a l'oficina d'Aina Car indicada en el Contracte de Lloguer, i en la data i hora fixades en l'esmentat Contracte. Si ho desitja, pot tornar el Vehicle en una altra oficina de l'Aina Car diferent de la de recollida del Vehicle, en cas que subscrigui el servei que el faculta per a això i aboni el corresponent import esmentat en el document de Tarifes Recomanades adjunt al seu correu electrònic de confirmació en el cas que s'hagi efectuat la reserva a distància. Aquest document també es pot consultar a les oficines i / o la pàgina web d'Aina Car.

El Període de Lloguer finalitzarà quan torni el Vehicle a l'oficina d'Aina Car i lliuri les claus i documentació del Vehicle a un agent d'Aina Car o un representant d'aquest. No farem cap reemborsament en el cas que torni el Vehicle abans de la data i hora acordades en el Contracte de Lloguer.

En retornar el Vehicle a Aina Car Heu de procedir a la seva inspecció juntament amb l'agent designat per Aina Car i a signar un informe de l'estat del Vehicle en el moment de la devolució. Aina Car li proporcionarà un document signat en el qual Aina Car confirmarà la devolució del Vehicle.

Aina Car no es fa responsable de les propietats i / o objectes que hagi pogut oblidar a l'interior del vehicle.

 1. b) Servei de "Devolució Fora Hora"

Aina Car recomana tornar el Vehicle durant les hores d'obertura de les seves oficines. No obstant això, per complir amb les necessitats específiques d'alguns dels nostres clients, Aina Car ofereix, en certes estacions, un servei addicional "Devolució Fora hora".

Si opta per utilitzar aquest servei "Devolució Fora Hora", accepta que l'informe d'estat del Vehicle pugui ser elaborat per un agent designat per Aina Car sense la seva presència i després de la devolució de les claus.

En particular, haurà de declarar qualsevol incident i / o Dany que afecti les condicions del Vehicle en el document que li va lliurar en mà per a aquesta finalitat quan va recollir el vehicle. Haurà de retornar aquest document juntament amb el corresponent comunicat d'accident si és el cas, degudament emplenat i les claus al "bústia per dipositar les claus" previst a aquest efecte.

Recordeu que el Contracte de Lloguer no finalitza automàticament quan torni les claus: el Vehicle romandrà a la plaça d'aparcament on l'hagi aparcat fins a l'obertura de l'estació Aina Car que procedirà a la inspecció del Vehicle i tancarà el seu Contracte de Lloguer. Per tant, Aina Car li recorda que ha de aparcar el Vehicle en l'àrea proporcionada per a tal efecte en el seu cas i sempre complint amb la normativa aplicable, de manera que el Vehicle no suposi un perill per a altres ni obstaculitzi el trànsit. Així mateix haurà de deixar la documentació del Vehicle a la guantera.

Atès que el Vehicle serà inspeccionat posteriorment - durant les hores d'obertura de l'estació, Aina Car li recomana que realitzi fotografies del Vehicle tal de disposar d'evidències de l'estat de devolució del vehicle un cop que hagi estat aparcat i abans de tornar les claus.

Quan s'hagi efectuat la inspecció i en absència de danys, Aina Car li enviarà un document signat on es declararà que el vehicle ha estat retornat sense danys.

Aina Car no es fa responsable de les propietats i / o objectes que hagin pogut quedar oblidats en el vehicle.

 1. c) Tornada del Vehicle sense la seva presència i durant les hores d'obertura de l'oficina d'Aina Car

En el cas que no pogués i / o declinés inspeccionar el Vehicle juntament amb l'agent d'Aina Car o del seu representant, Aina Car està autoritzat a inspeccionar el vehicle per si mateix, sense la seva presència, i a deixar constància de la seva negativa a revisar el vehicle. S'aplicarà el procediment anteriorment descrit (Vegeu apartat b)).

 1. d) Devolució del Vehicle amb retard

Els retards en el lliurament no autoritzats ni deguts per causa de força major justificada, reportarà la renda eventualment generada. S'entén per dia de lloguer de l'horari comprès entre les 8: 00h i les 19: 00h del mateix dia. En cas que el Vehicle no fos retornat en la data indicada en el Contracte de Lloguer i un cop transcorregut un període de 24 hores sense haver tingut notícies seves, Aina Car podrà considerar que el Vehicle ha estat objecte d'apropiació indeguda, informant-ne a les autoritats locals competents.

En aquest cas Aina Car tindrà dret a reclamar-li tots els danys i perjudicis ocasionats a Aina Car, incloent en el seu cas el valor del Vehicle, així com totes les multes, peatges, penalitzacions o sancions que recaiguin sobre el Vehicle arrendat com a resultat dels requeriments efectuats per les administracions públiques amb el propòsit d'identificar a l'infractor d'aquelles o per aclarir altres circumstàncies amb relació a possibles infraccions o delictes. Aina Car també tindrà dret a iniciar un procediment judicial per tal de reclamar la devolució immediata del Vehicle. En aquest cas, les proteccions i altres serveis contractuals addicionals no tindran cap efecte.

 1. e) Càrrecs addicionals.

Qualsevol càrrec addicional se li cobrarà al tornar el Vehicle (sempre que es pugui calcular en aquest moment).

Aina Car també podrà cobrar diversos serveis que Aina Car ha de prestar directament o mitjançant tercers, amb relació a incidents que puguin haver-se produït durant el Període de Lloguer i / o amb relació a l'ús del vehicle. Els preus (IVA inclòs) d'aquests càrrecs i costos s'especifiquen en el document Guia de Tarifes i càrrecs addicionals que se li enviarà adjunt al seu correu electrònic de confirmació de reserva (si la reserva va realitzar en línia) i que estarà a la seva disposició en qualsevol oficina d'Aina Car i en tot cas en l'apartat de condicions de la nostra pàgina web www.Aina Car.es. Aquests càrrecs o costos inclouen, sense limitació:

 • Càrrecs administratius per a la tramitació de multes o peatges així com l'import reclamat per l'entitat emissora. Recordeu que aquests costos administratius es paguen més de la multa o aranzel a què estan associades, sent Vostè plenament responsable del pagament de les multes o peatges.
 • Càrrec de neteja per un Vehicle retornat en un estat inacceptable de neteja (més enllà del derivat del seu ús ordinari).
 • Càrrecs per pèrdua o sostracció de les claus
 • "Danys" o pèrdues causats al vehicle durant el lloguer no coberts per les proteccions que hagués pogut contractar.
 • Càrrec administratiu per la gestió dels esmentats Danys.
 • El combustible utilitzat durant el Període de Lloguer
 • Quilòmetres que excedeixin el quilometratge inclòs en la tarifa del lloguer
 • Càrrecs associats a aquells lloguers realitzats en oficines ubicades en aeroports o serveis de lliurament a domicili.
 • Càrrecs i costos addicionals derivats d'altres fets que poden tenir lloc durant el seu lloguer.

En aquests casos Aina Car li efectuarà el corresponent cobrament dels càrrecs addicionals en una data posterior, en el moment en què Aina Car tingui coneixement dels mateixos i una vegada finalitzat el Període de Lloguer.

En aquest cas, Vostè disposarà d'un termini de catorze (14) dies a comptar de la data d'enviament (per correu electrònic o correu ordinari) de la notificació de facturació per contestar i justificar que No és el responsable d'aquests imports.

En cas que no comuniqui objecció o cap justificació dins el període indicat els seran facturats els citats imports.

La responsabilitat / fiança fixada en el Contracte de Lloguer, serà retornada a l'ARRENDATARI i / o CONDUCTOR en el moment de la finalització del Contracte, prèvia revisió de l'estat del vehicle. En cas que el vehicle pateixi qualsevol dany no cobert per l'assegurança, l'import es descomptarà de la responsabilitat / fiança i les quantitats restant que resultin un cop esgotada la mateixa, l'ARRENDATARI i / o CONDUCTOR queda obligat i es compromet al seu reintegrament l'ARRENDADOR en un termini màxim de 10 dies naturals.

 

 

 1. Us y Obligacions Respecte Al Vehicle.

En llogar un Vehicle d'Aina Car, Vostè i / o qualsevol Conductor autoritzat han de complir les següents obligacions:

Ha de tornar-nos el Vehicle i les seves claus, accessoris i documentació a l'estació d'Aina Car esmentada en el Contracte de Lloguer, en la data i hora de venciment especificats en l'esmentat Contracte (hi ha un període de cortesia de 59 minuts). En cas que no torni el Vehicle en els termes indicats anteriorment, Aina Car podrà prendre totes les mesures necessàries descrites en les presents clàusules i en particular en la secció Devolució Del Vehicle.

Ni Vostè ni cap Conductor autoritzat poden conduir el Vehicle fora del Territori. Si vostè i / o el conductor condueixen el Vehicle fora del Territori, Vostè i / o el Conductor han d'obtenir un consentiment previ per escrit d'Aina Car. A més, haurà d'assegurar a la recollida del Vehicle, que aquest tingui l'equip correcte per complir el Reglament de circulació local del país en el qual Vostè i / o el Conductor vagin a conduir.

En cas d'utilització del vehicle per al transport de persones d'estatura igual o inferior a 135 centímetres, Vostè ha de comunicar a Aina Car perquè aquest últim li lliuri, sense ancorar al vehicle, el corresponent dispositiu de retenció obligatori homologat d'acord amb el pes i la talla del nen o persona que hagi de utilitzar-lo, juntament amb les instruccions detallades pel fabricant del mateix per a la col·locació correcta de la cadira i el nen o persona que hagi de utilitzar-lo. Aina Car en cap cas està obligat a realitzar la instal·lació i / o col·locació de l'esmentat dispositiu de retenció obligatori en el vehicle limitant-se a complir amb l'esmentada obligació de lliurament del mateix prèvia comunicació de vostè.

En qualsevol cas Aina Car quedarà lliure de tota possible responsabilitat derivada de danys personals o materials que es produeixin com a conseqüència de l'incompliment per part de vostè de l'esmentada obligació de comunicació, així com de la no utilització del dispositiu de retenció obligatori o de la seva instal·lació o ús incorrecte i de qualsevol possible defecte de fabricació de l'esmentat dispositiu de retenció obligatori.

Comprovi que tot l'equipatge o mercaderies transportades en el Vehicle estiguin segures de manera que no puguin causar danys al Vehicle o ocasionar riscos als passatgers.

Vostè i / o el conductor de custodiar el Vehicle amb la major cura, amb la diligència pròpia d'un bon pare de família i en tot cas assegurar-se que estigui tancat i protegit pels dispositius antirobatori a estacionar-o deixar-lo sense vigilància.

Tant vostè com qualsevol conductor autoritzat es compromet a no conduir mai el Vehicle ni a deixar que el mateix sigui utilitzat sota els efectes de l'alcohol, drogues al·lucinògenes, narcòtics, barbitúrics, altres substàncies il·legals o de qualsevol altra substància (sigui legal o il·legal) que puguin interferir en la seva pròpia capacitat de conducció o en la del conductor.

Vostè i / o el Conductor hauran de omplir el vehicle amb el tipus de combustible adequat. Si es omple un combustible inadequat i llevat que demostri que l'error és imputable a un tercer, Vostè serà responsable de les despeses ocasionades pel trasllat del Vehicle i / o per la reparació dels danys causats al mateix calculats d'acord amb les regles descrites en la secció posterior anomenada Danys al vehicle.

Ni Vostè ni el conductor podran utilitzar el vehicle ni permetre que el vehicle s'utilitzi per:

 • rellogar, hipotecar, empenyorar, vendre o d'una altra manera oferir com a garantia tant el Vehicle o qualsevol part del mateix, com el Contracte de Lloguer, les claus, la documentació, l'equip, les eines i / o qualsevol dels seus accessoris.
 • Portar passatgers amb ànim de lucre llevat que estigui autoritzat expressament per Aina Car.
 • Portar un nombre de persones superior a l'establert en el Permís de Circulació i / o la Fitxa d'Inspecció Tècnica del Vehicle.
 • Portar mercaderies inflamables i / o perilloses, tòxiques, nocives i / o productes radioactius, o que infringeixin les disposicions legals actuals, (sempre que aquesta exclusió no li impedeixi satisfer les necessitats derivades del dia a dia que no infringeixin la normativa aplicable i el transport correspongui a un ús normal i ordinari del Vehicle).
 • El transport de mercaderies amb un pes, quantitat i / o volum superior a l'autoritzat en el Permís de Circulació del Vehicle i / o en el Full d'inspecció tècnica.
 • Carreras, circulació fora de pista, proves de fiabilitat o de resistència de materials, proves de velocitat o participació en ral·lis, competicions o proves, independentment del lloc, oficials o no.
 • Transportar animals vius (amb excepció de mascotes i / o animals domèstics, subjecte a l'autorització expressa d'Aina Car).
 • Donar lliçons de conducció.
 • Empènyer o remolcar un altre vehicle o remolc (excepte quan el Vehicle que lloga ja estigui proveït d'un ganxo per a remolcs, amb una càrrega màxima especificada en cada contracte).
 • Conduir en pistes de grava o vies no adequades per a vehicles de motor o la superfície o estat impliqui riscos per als pneumàtics o per als baixos del Vehicle, o per al Vehicle mateix, com platges, vies inadequades, pistes forestals, muntanyes, etc. , que no estiguin autoritzades, i carreteres no asfaltades, excepte autorització expressa i per escrit d'Aina Car.
 • Cometre delictes de forma intencionada.
 • El seu transport a bord de qualsevol tipus d'embarcació, tren, camió o avió llevat que Aina Car hagi donat autorització expressa per a això.
 • Dins de ports, aeroports, i / o aeròdroms i / o instal·lacions anàlogues o similars d'un caràcter no accessible al trànsit públic, o en una refineria i en instal·lacions o locals d'una companyia de petroli, sense l'autorització expressa per escrit d'Aina Car. Si Aina Car li dóna el seu consentiment de conformitat amb l'anterior, Aina Car l'informarà de la cobertura d'assegurança de responsabilitat davant de tercers que pugui ser aplicable en aquest cas i que variarà depenent de les circumstàncies.

Podrà ser considerat responsable davant Aina Car de qualsevol conseqüència perjudicial que resulti de l'incompliment de les obligacions anteriorment esmentades. Recordeu que l'incompliment d'aquestes obligacions pot limitar el seu dret a la indemnització de danys que Vostè pogués reclamar. En aquest cas, Aina Car es reserva el dret a exigir la devolució immediata del Vehicle.

 

 1. Accident, Averia Mecànica o Robatori Del Vehicle.

En cas d'avaria mecànica o accident que li impedeixi continuar el seu viatge i / o l'obligui a aturar el vehicle per no provocar una avaria, té a la seva disposició un servei d'assistència en carretera, inclòs en el preu del seu lloguer. Si desitja fer ús d'aquest servei, haurà de trucar al número de telèfon indicat a la documentació del vehicle.

En cas d'accident haurà d'informar dins d'un termini de 24 hores des del moment en què va tenir lloc la Col·lisió o accident de circulació corresponent i, en qualsevol cas, abans de la finalització del seu període de lloguer. També haurà lliurar-nos un part d'accident totalment emplenat i qualsevol altre document que s'estimi ens pugui ser d'utilitat per complementar la seva declaració. En cas que l'ARRENDATARI no comuniqui a l'ARRENDADOR qualsevol tipus d'accident o avaria que pogués patir el vehicle llogat, serà l'únic responsable dels danys i perjudicis en què hagi pogut incórrer.

En cas de rescissió del contracte, per incompliment de ARRENDATARI, per accident o avaria, l'ARRENDATARI faculta expressament ARRENDADOR perquè pugui retirar el vehicle d'on es trobi, corrent l'ARRENDATARI amb les despeses que generi aquesta. És obligació de ARRENDADOR notificar a l'ARRENDATARI el dia i l'hora que aquest ha entrat a la base, i en el cas assenyalar el taller on es trobi, a fi que l'ARRENDATARI es puguin realitzar les comprovacions oportunes.

En cas de robatori o furt del vehicle, s'han de prendre les mesures adequades per protegir-lo i salvaguardar-del Vehicle i s'informarà sobre els fets denunciats a l'oficina de lloguer més propera, lliurant l'original de la denúncia abans de 24 hores des de la seva formalització, llevat situacions de força major, i en tot cas abans de finalitzar el període d'arrendament pactat, juntament amb les claus originals del Vehicle de Lloguer facultarà Aina Car a resoldre de ple dret el contracte així com a reclamar-li la devolució immediata del Vehicle. En aquest cas Aina Car podrà fer de termini vençut l'obligació i requerir-li el pagament immediat de la totalitat del deute que es trobi pendent independentment dels termes de pagament que haguessin estat acordats prèviament.

El servei de vehicle de substitució, quan estigui inclòs en el Contracte de Lloguer, només abasta els casos de reparació en garantia o servei de manteniment periòdic.

L'ARRENDATARI i EL CONDUCTOR es comprometen a:

 1. a) Informar a l'ARRENDADOR en un termini màxim de 24 hores, de qualsevol accident, avaria, robatori o incendi, així com a les autoritats de Policia de tot dany corporal, robatori.
 2. b) Fer constar en la seva declaració les circumstàncies del lloc, data i hora d'accident, nom, telèfon i adreça de testimonis, nom, telèfon i adreça del propietari del vehicle contrari, la matrícula i companyia asseguradora, així com el número de la pòlissa .
 3. c) Unir a aquesta declaració qualsevol informe de Policia, Guàrdia Civil o jutjat si dóna lloc.
 4. d) No discutir en cap cas la responsabilitat ni transigir amb tercers respecte a l'accident.

L´Assegurança/ La PROTECCIÓ per al vehicle llogat s'estén a un SEGUR de responsabilitat civil obligatòria i complementària amb una suma màxima assegurada per lesions personals i danys per valor de EUR 50 Milions i es limita a Europa. L'assegurança s'estén únicament a la durada prevista establerta en el present contracte de lloguer. Després d'aquest termini, l'arrendador declina qualsevol responsabilitat pels accidents i danys que l'ARRENDATARI i EL CONDUCTOR puguin causar, de les que seran solidàriament els únics responsables. La importància d'aquest apartat s'estableix vinculada amb l'apartat nº 3 de les clàusules.

L´Assegurança només cobreix conductors autoritzats que estiguin en possessió de permís de conduir vàlid i vigent, amb una antiguitat mínima de 2 anys. Per a menors de 26 anys el valor de la franquícia pot arribar a ser del triple del valor normal aplicat i comporta càrrecs addicionals. Quan el conductor actuï de mala fe, o no es trobi en condicions normals, per ingestió d'alcohol, drogues o per qualsevol causa, l'ARRENDATARI i EL CONDUCTOR seran solidàriament els únics responsables dels danys i perjudicis que pugui ocasionar a tercers, al vehicle i l'ARRENDADOR. Per a més informació sobre Assegurances i Cobertures consultar apartat Informació general sobre el lloguer.

L´Assegurança no cobreix els danys ocasionats al vehicle per infraccions del Codi de Circulació i d'Ordenances Municipals. L'ARRENDATARI pagarà les sancions que li poguessin imposar les autoritats competents, per les infraccions abans esmentades. Es realitzarà un càrrec de 30 € + iva per Gestió de cada multa / sanció imputable a l'arrendatari.

 1. Proteccions Contra Danys Per Col·lisió i/o Robatori.

CDW (Protecció bàsica danys en vehicle): El CDW és un servei opcional prestat directament per Aina Car que eximeix a l'arrendatari (excepte l'import de la franquícia), mitjançant la seva contractació, de la responsabilitat econòmica únicament pels danys causats al Vehicle amb motiu d'una col·lisió amb altres vehicles o objectes fixos o mòbils, excloent els causats per actes de vandalisme llevat que aquests últims es produeixin durant la utilització del Vehicle.

SCDW (Super Protecció bàsica danys en vehicle)): Reducció de l'import de la franquícia a càrrec de l'arrendatari no coberta pel CDW per danys al vehicle. El SCDW són serveis opcionals prestats directament per Aina Car i són oferts específicament per aquest, únicament per a determinats grups de clients i / o vehicles, que mitjançant la seva contractació eximeixen parcialment (SCDW) a l'arrendatari del pagament de la quantitat mínima al seu càrrec (franquícia ) no coberta pel CDW.

L'import de la franquícia està establert a la Tarifa General Vigent, o a la tarifa contractada, i pot aparèixer en el Contracte de Lloguer amb independència que s'hagi contractat el SCDW.

TP (Protecció bàsica per robatori de vehicle): exempció (excepte l'import de la franquícia) de responsabilitat en cas de robatori total o parcial del vehicle, i danys causats al mateix per actes de vandalisme durant el seu estacionament quan no sigui utilitzat per vostè.

El TP és un servei opcional prestat directament per Aina Car que eximeix a l'arrendatari (excepte l'import de la corresponent franquícia), mitjançant la seva contractació, de la responsabilitat econòmica únicament pel robatori total o parcial del Vehicle i els danys causats al mateix per aquests motius i / o per actes de vandalisme durant el seu estacionament quan no sigui utilitzat per vostè.

En cap cas quedaran coberts pel TP, el robatori total o parcial i els danys causats en cristalls, òptiques, miralls retrovisors, llandes i pneumàtics del vehicle arrendat quan es produeixin en circumstàncies diferents a les descrites en el paràgraf anterior.

WWI (Protecció per a parabrisa, llums i pneumàtics): El WWI és un servei opcional prestat directament per Aina Car i és ofert específicament per aquest, únicament per a determinats grups de clients i / o vehicles que mitjançant la seva contractació ofereix les següents proteccions:

Exempció del pagament dels danys i / o pèrdues causats únicament i exclusivament en vidres, òptiques i miralls retrovisors del Vehicle arrendat com a conseqüència de danys ocasionats per pedres.

Exempció del pagament dels danys i / o pèrdues causats en llandes i pneumàtics del vehicle arrendat, incloent el de recanvi, quan s'hagin produït com a conseqüència de punxades o per cops contra vorades en ocasió de maniobres d'aparcament.

En el cas que el WWI sigui contractat, els danys descrits en el present apartat estaran subjectes a l'aplicació de la franquícia parcial establerta en la tarifa General Vigent o a la tarifa contractada.

En qualsevol cas l'import de l'esmentada franquícia, pot aparèixer en el contracte de lloguer amb independència de la modalitat (producte individual o formant part d'un paquet de combinació de Proteccions) sota la qual el WWI hagi estat contractat.

PAI (Protecció personal d'accidents): El PAI li ofereix una protecció personal en cas d'accidents que garanteix tant per al conductor com per als passatgers del Vehicle, mitjançant la seva contractació, una indemnització en cas de mort i / o invalidesa permanent, i ofereix reemborsament limitat de les despeses mèdiques originades en cas de col·lisió o accident de circulació durant la utilització del vehicle arrendat.

GIT (Protecció de mercaderies per a Vehicles Furgonetes de càrrega): El GIT li ofereix protecció aplicable exclusivament en lloguers de Vehicles Industrials i Furgonetes de càrrega que garanteix, mitjançant la seva contractació, una indemnització limitada pels danys o pèrdues que pateixin les mercaderies transportades per Vostè en el Vehicle, com a conseqüència d'una col·lisió, accident de circulació o robatori.

Les cobertures del PAI, GIT, i de l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil per danys causats davant de tercers, queden garantides per l'assegurador amb el qual l'Arrendador o el propietari del Vehicle, tingui concertada la pòlissa d'assegurança aplicable en cada cas; i queden subjectes a les clàusules general i particular de la pòlissa de l'assegurador (la còpia es pot consultar a totes les oficines d'Aina Car) i amb la llei.

 

 

 1. Manteniment Del Vehicle.

El desgast mecànic normal del vehicle així com el manteniment l'assumeix el ARRENDADOR. Durant la seva lloguer, i d'acord amb el quilometratge que realitzi, L'ARRENDATARI i El CONDUCTOR seran responsables del manteniment ordinari resultant de l'ús normal del Vehicle, i per tant haurà de dur a terme les inspeccions habituals de comprovació del nivell d'aigua i oli i de pressió dels pneumàtics. Ha de prendre totes les mesures de protecció necessàries per mantenir el Vehicle en bones condicions de funcionament.

Així mateix, ha de romandre alerta davant els senyals dels indicadors lluminosos d'advertència del tauler d'instruments del Vehicle i prendre totes les mesures de protecció del motor del Vehicle i d'aquest en el seu conjunt que siguin necessàries.

Excepte autorització prèvia, expressa i per escrit d'Aina Car està prohibida qualsevol modificació o intervenció mecànica sobre el Vehicle, les seves claus, equipament, eines i accessoris. En cas d'incompliment de l'anterior, Vostè haurà de córrer amb les despeses, degudament justificades, de recondicionament del Vehicle a l'estat en què es trobava en el moment de la seva recollida i abonar una quantitat en concepte d'indemnització per immobilització del vehicle que s'ha de calcular de acord amb el criteri establert a l'esmentada llista de preus mitjans de reparació i recanvis.

Vostè es responsable davant Aina Car de qualsevol conseqüència perjudicial resultant d'un incompliment de les obligacions de manteniment anteriorment esmentades.

En cas que el vehicle quedés immobilitzat per les causes que fossin, l'ARRENDATARI i / o CONDUCTOR no podran reclamar danys i perjudicis pel retard en el lliurament del vehicle, anul·lació del lloguer o immobilització per causa de reparacions efectuades durant el període de lloguer . El ARRENDADOR no té l'obligació de substituir el vehicle afectat ni serà responsable en cas de lesions corporals o danys materials ocasionats per defectes de construcció o reparacions anteriors.

El mal ús mecànic del vehicle un cop provat aquest per Perito competent, donarà lloc al fet que per part de l'ARRENDADOR s'iniciïn els procediments judicials i Extra Judicials en reclamació dels danys ocasionats al VEHICLE o de tercers, directament contra vostè.

 1. Política De Combustible.

El carburant corre per compte de ARRENDATARI. Per norma general els vehicles s'entreguen amb el dipòsit ple. En casos excepcionals, com a falta de combustible a l'oficina de recollida, pot ser que el nivell del dipòsit de combustible sigui inferior al màxim.

 

En qualsevol cas, en tornar el vehicle s'haurà de retornar amb el dipòsit de combustible al mateix nivell que era al moment de la recollida del vehicle. El ARRENDADOR no reemborsarà el combustible no utilitzat.

 

En cas que no es retorna amb el dipòsit ple de combustible, se li carregarà el cost del combustible que falta més el càrrec per reportatge establert a la Guia de Tarifes i càrrecs addicionals disponibles a les oficines d'Aina Car i en tot cas en la pàgina web d'Aina Car.

 

 1. Llei aplicable.

En cas de disputa entre Vostè i Aina Car que fa al seu lloguer, la llei aplicable serà la llei Espanya.

Servei d'atenció al client

Pot dirigir les seves consultes al departament de Serveis d'atenció al client del seu país de residència, el qual contactarà amb el país on s'hagi celebrat el lloguer en el seu nom i intentarà resoldre la seva consulta. Pot contactar amb el nostre Servei d'atenció al client en la següent adreça i telèfon: Joaquín Costa, 50 08206 Sabadell; tel: 937.273.907

Notificacions

Totes les notificacions relatives al Contracte de Lloguer s'enviaran als domicilis indicats en el mateix. Qualsevol notificació feta als esmentats domicilis tindrà plens efectes contractuals, tret que prèviament s'hagués notificat per escrit a l'altra part l'assenyalament d'un nou domicili.

Jurisdicció

Totes les qüestions que se suscitin entre Vostè i Aina Car com a conseqüència del present Contracte, les parts amb renúncia del seu propi fòrum / plaça judicial, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Sabadell.

Documents contractuals

Els documents vinculants entre Vostè i Aina Car són, per ordre de prioritat, els següents:

 • El Contracte de Lloguer i les seves condicions,
 • Les condicions generals recollides en la Informació sobre Assegurances, cobertures i Exclusions,
 • La guia de Tarifes i càrrecs addicionals,
 • El correu electrònic de confirmació que rebrà en reservar el Vehicle,
 • Els presents termes i condicions generals DE LLOGUER que seran aplicables als documents anteriors.

 

 1. Acceptació Dels Termes i Condicions Generals de Lloguer


L'ARRENDATARI i / o el CONDUCTOR, en signar el contracte de lloguer, són informat per escrit que existeixen i que accepten els Termes i Condicions Generals de Lloguer disponibles a les oficines d´Aina Car i al nostre web www.ainacar.cat. Així mateix reconeix i declara llegides i enteses en la seva totalitat les anteriors clàusules i trobant les de conformitat, les ACCEPTA.

 

Més informació